Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka jest przez Przedsiębiorstwo Turystyczne “Łysogóry” sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000134800, NIP: 6570310918.
 2. Dane osobowe Klienta Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Klientem a Jaskinią Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka umowy o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług turystycznych związanych ze zwiedzaniem Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka lub innych podobnych usług, które na życzenie Klienta są świadczone przez Jaskinię Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka, obejmuje to w szczególności usługi przewodnickie, gastronomiczne, usługi transportowe. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Jaskini Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Klienta oraz innych osób przebywających na terenie Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka lub w jego okolicy.
 3. Dane kontaktowe Klienta (nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu z Klientem w zakresie ustalenia preferencji co do świadczonej usługi (sposobu płatności, daty zwiedzania, godzina zwiedzania itp.).
 4. Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Klientem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Klienta w związku ze świadczonymi przez Jaskinię Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka dokonała oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności. Ocena ta doprowadziła Jaskinię Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Klienta. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Klienta ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Jaskinię Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka usług, co ma przynieść Klientowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Klienta. Dlatego też interesy Klienta nie zostaną naruszone.
 6. Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka informuje, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 7. Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka informuje, że dane osobowe Klienta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
 8. Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka informuje, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  a. Firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Jaskinią Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka,
  b. Kancelariom prawnym współpracującym z Jaskinią Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka,
  c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Jaskinią Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka,
  d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Jaskinią Raj/Pierwszym
  Centrum Neandertalczyka,
  e. Firmom kurierskim i pocztowym,
  f. Biurom podróży.
 9.  Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. tym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku zarezerwowania usługi w Jaskini Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka za pośrednictwem biura podróży, firmy, która zawarła z Jaskinią Raj/Pierwszym Centrum Neandertalczyka umowę o organizację imprezy/wydarzenia lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Klienta przekazane do Jaskini Raj/Pierwszego Centrum Neandertalczyka przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę zwiedzania, godzinę zwiedzania, adres e-mail, numer telefonu Klienta. O dokładnym źródle, z którego Jaskinia Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka pozyskały dane osobowe Klienta oraz o zakresie danych osobowych pozyskanych przez Jaskinię Raj/Pierwsze Centrum Neandertalczyka można uzyskać informacje w Kasie Jaskini Raj.